shutterstock_541995397-445325-edited

Det er bra du er interessert i et solenergianlegg! Det er et smart, enkelt tiltak og kanskje det tiltaket som gir raskest miljøeffekt. Her skal jeg beskrive noen temaer som er viktig for valget ditt:

Riktig størrelse på solcelleanlegget er best for investeringen

Det er ofte slik at at et solcelleanlegg i Norge kan dekke mye av forbruket i bygget. På noen bygg med store og flate tak kan man få nok energi fra solen til å produsere like mye som man forbruker over året.

Med de strømpriser som er nå er det gunstig å ha et anlegg hvor du både forbruker og får inntekter fra salg. Salg skjer for eksempel om sommeren hvis det er god sol og helger, hvis det er lite energiforbruk i bygget.

Strømselskapet vil da kjøpe overskuddet til spotpris, mens når du forbruker strømmen selv vil du spare moms, nettleie, elavgifter og strømprisen. Derfor vil det alltid lønne seg å først bruke strømmen man produserer selv, og deretter selges overskuddet. Vi ser at mange utbyggere kunne ha bygget anleggene større enn man gjør, og fått mer igjen på investeringen.

Når man bygger på næringsbygg er vurderingen av lønnsomheten viktig. "Lønnsomhet" kan man forstå på flere måter.

Her er det viktige nyanser: Lønnsomheten i solceller og solcellepanel er slik at når man bygger mer så er det nesten alltid penger å tjene på å bygge enda litt større - Nåverdien av det siste panelet er positiv. Samtidig, så er det slik at internrenten for det siste panelet er lavere enn internrenten for de panelene som allerede er montert. 

Her kan du finne en enkel måte for å beregne kostnadene for solceller og solcellepaneler på flate tak.

Les mer om solcellepaneler og solenergi for næringsbygg og offentlige bygg her

Solcelleanlegg med lang levetid

Solcelleanlegg har lang levetid, og trenger normalt bare en visuell inspeksjon hvert år. Solcellepaneler har en garantitid på 25 år, og vil mest sannsynlig kunne virke mye lenger enn det. Uansett hvilket tak du har, flatt eller skrått, er det viktig at solcellepanelene ikke påvirker taket negativt og at det er bygget etter de beste standarder.

For flate tak er det viktig at anlegget har midtskinne eller annen forsterkning av solcellepanelene for å kunne tåle norsk snølast, hvis ikke vil solcellepanelene kunne ødelegges over tid. I tillegg skal trykklasten på taket ikke være for høy, da dette kan gjøre membranen på taket utett over tid.

Gamle bygg er ofte for svake for snølasten. Før i tiden var kravene til snølast på tak mye lavere enn i dag, og man måket. Nå må byggene tåle mer og snømåking på tak er dyrt, det er en HMS risiko, og man risikerer skader på taket. Derfor er det en god løsning å bruke solcellepanelene til å måke taket.

Et godt festesystem behøver ikke penetrere taket, det kan være aerodynamisk med lite ballast, og ha brede støtteskinner for å unngå unødig trykklast på taket.

Hvordan varierer solenergi fra solceller fra måned til måned

Prooduksjonen fra solceller varierer slik som været varierer. Sett over noen år kan dette være resultatet. Tallene er fra et flatt tak i Skedsmo. 

Årvariasjoner-1

Variasjonene er at

  • Fra år til åt kan akkumulert volum variere med +/- 10%
  • Fra en måned i et år, til samme måned neste år, kan variasjonen være +/- 20%.
  • For vintermånedene så kan snøforholdene gi enda større utsla.

 

Teknisk anlegg gir økonomisk gevinst

Solcelleanlegg kan avskrives som teknisk anlegg, 10% saldoavskrivning hvert år. Når anlegget etter hvert nærmer seg null i regnskapet, vil restlevetiden fortsatt være mange år. Den økonomiske effekten av dette vil være at du etter hvert har dekket deler av forbruket ditt med tilnærmet gratis strøm!

Når solceller og solcellepaneler avskrives slik så blir det en skattegevinst. Man får skattefradragene raskt og gevinsten hele tiden.

investering i solcellepanel er som å Binde strømprisen 30 år frem i tid

Ved å gjøre en investering i solceller i dag, vil man i praksis binde prisen på deler av strømmen langt frem i tid. Det er ikke mulig å kjøpe strøm så langt frem i tid uten selv produsere å strømmen. For deg som eier av en næringseiendom kan dette øke konkurransekraften for bedriften, eller interessen fra leietakere. Har du et flatt tak er det enkelt å gjøre et overslag over hvor mye energi du kan produsere.

Solenergianlegg skal ha en lang levetid, og når anlegget bygges godt av fagfolk så holder teknologien mål. De fleste feil som oppstår skyldes at man tar for lett på oppgaven med å bygge godt. Langsiktig kvalitet og lavest mulig levetidskostnader krever at jobben gjøres godt. Ettersyn og oppfølging må heller ikke glemmes, og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av solenergianlegg) må ikke glemmes. 

Ta et klimaansvar nå

En investering i solcelleanlegg er en investering som bidrar til det grønne skiftet allerede i dag, og som en hyggelig bieffekt vil den også øke verdien på bygget ditt. Energiklassen på bygget blir også bedre. Enten du benytter bygget til egen virksomhet, eller om du leier ut til andre virksomheter, gir dette mulighet for å vise at man tar klimaendringene på alvor samtidig som det gjør bygget mer attraktivt!

Lykke til med valget og det grønne skiftet i praksis!

  Last ned gratis sjekkliste:
Hva bør du tenke på når du skal
investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?